National Library of Vietnam
Veridian digital library software > Croquis Tonkinois 1889

Croquis Tonkinois, 1889

Contents
Show/hide left pane
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Zoom In Zoom Out Maximize
x