National Library of Vietnam
Veridian digital library software > Nghị định của Quan đông Pháp Toàn quyền về việc lập ra những ngạch thuế mới đánh theo tiền lãi của các nhà thương mại kỹ nghệ, tiền lương bổng của các nhà lao động, tiền hoa lợi của các nghề không phải thương mại và tiền xuất nhập buôn bán : Số 1428 1926

Nghị định của Quan đông Pháp Toàn quyền về việc lập ra những ngạch thuế mới đánh theo tiền lãi của các nhà thương mại kỹ nghệ, tiền lương bổng của các nhà lao động, tiền hoa lợi của các nghề không phải thương mại và tiền xuất nhập buôn bán : Số 1428, 1926

Contents
Show/hide left pane
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Zoom In Zoom Out Maximize
x