National Library of Vietnam
Bộ sưu tập Sách Đông Dương > Một trăm bài ám tả : Có bài hỏi dùng trong các trường sơ học Pháp Việt : T.1 1926

Một trăm bài ám tả : Có bài hỏi dùng trong các trường sơ học Pháp Việt : T.1, 1926

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x