National Library of Vietnam
Veridian digital library software > Hoa ngu chi nam : Guide pour étudier la langue cantonaise avec la prononciation traduite en Quoc ngu

Hoa ngu chi nam : Guide pour étudier la langue cantonaise avec la prononciation traduite en Quoc ngu

Contents
Show/hide left pane
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Zoom In Zoom Out Maximize
x