National Library of Vietnam
Bộ sưu tập Sách Đông Dương > Guide pour apprendre la langue cantonnaise (sans maitre): Transcrite en annamite et en francais avec la prononciation traduite en Quoc Ngu 1927

Guide pour apprendre la langue cantonnaise (sans maitre): Transcrite en annamite et en francais avec la prononciation traduite en Quoc Ngu, 1927

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x