National Library of Vietnam
Bộ sưu tập Sách Đông Dương > Vần xưa nay và sách tập đọc : Tập viết trúng chữ quốc ngữ 1926