National Library of Vietnam
Bộ sưu tập Sách Đông Dương > Hương hoa đất nước 1949